Đồng Hồ đếm ngày về

Chỗ ảnh slide cũ để ở chỗ cũ thì photobucket.com bắt phải mua account
loại pro mới cho kết nối đến blog nên trình slide ảnh cũ hiện không có
tác dụng.

Hiện 360plus có vẻ đã khắc phục xong lỗi, nhưng điều đáng buồn là nó không cho link đến các host lưu trữ flash khác nữa. Lúc này, nó chỉ chấp nhận mỗi photobucket, một là nhờ ông nào có Acc-pro, hoặc mua, hai là tớ đang tìm host khác được blog chấp nhận.

Tớ để đồng hồ ở đây Mùi ạ.

http://www.swfupload.com/view/146198.htm

LCh.

Advertisements