Sắc rượu

Một, hai, ba, bốn
Vàng, xanh, đỏ, trắng
Bạn đấy , tôi đây
Chén vơi lại đầy
Bạn cũ, bạn mới
Say trong sắc màu
                         
                     Một, hai, ba, bốn
                     Xanh, đỏ, trắng, vàng
                     Mường Lay, Nậm Cản
                     Bản Hốc, Đồi Cao
                     Lớp bạn, lớp tôi
                     Râm ran trò chuyện

Một, hai, ba, bốn
Đỏ, trằng, vàng, xanh
Thời gian trôi nhanh
Quán đã vắng khách
Bạn cũ, bạn mới
Râm ran chuyện trò
  
                                  Một, hai, ba, bốn
                                  Xanh, vàng, đỏ, trắng
                                  Thời gian tạm lắng
                                  Bỏ tiệc giữa chừng
                                  Lòng thấy áy náy
                                  Xin lỗi được chăng ??

Một, hai, ba, bốn
Đỏ, xanh, vàng, trắng.
                  HN:  4/ 7 / 09.
                           TKT
 

Advertisements